ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 1วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด


ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
   องค์กรเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางลบหรือทางบวก ที่เป็นผลมาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเรียกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก และอาจเป็นผลกระทบในทางตรง ทางอ้อม หรือผลกระทบสะสม   ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสาเหตุและผลกระทบ
    ในการพิจารณากำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาแง่มุมของวงจรชีวิต   ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการประเมินวงจรชีวิตในเชิงรายละเอียด การคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขั้นตอนของวงจรชีวิตที่สามารถถูกควบคุมหรือได้รับผลกระทบโดยองค์กรก็เพียงพอ   ขั้นตอนโดยทั่วไปของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ)  ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง/การส่งมอบ การใช้ การบำบัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการกำจัดในขั้นสุดท้าย   ขั้นตอนในวงจรชีวิตจะแตกต่างกันมาก โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
    องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยคำนึงถึงสิ่งป้อนเข้าและผลลัพธ์(ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการปัจจุบันหรือที่ผ่านมา การพัฒนาตามแผนและการพัฒนาใหม่ และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือกิจกรรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยน   วิธีการที่ใช้ควรพิจารณาสภาวะการดำเนินงานตามปกติและที่ผิดปกติ เงื่อนไขในการหยุดการทำงานและเริ่มการทำงาน ตลอดจนสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถทำนายได้อย่างสมเหตุสมผล ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1   และควรใส่ใจกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เคยเกิดขึ้น   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเปลี่ยนแปลง ดูได้ใน A.1
   องค์กรไม่ต้องพิจารณา แต่ละผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ หรือวัตถุดิบแยกกัน ในการกำหนดและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจจัดกลุ่มหรือจำแนกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะร่วมกัน
   ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถพิจารณา:
   a) การปลดปล่อยสู่อากาศ
   b) การรั่วไหลลงสู่น้ำ
   c) การปลดปล่อยลงสู่พื้นดิน
   d) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
   e) การใช้พลังงาน
   f) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา (เช่น ความร้อน รังสี การสั่นสะเทือน (เสียงรบกวน) แสง)
   g) การเกิดของเสีย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง
   h) การใช้พื้นที่
   นอกจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้โดยตรงแล้ว   องค์กรจะกำหนดว่ามีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีอิทธิพล   ประเด็นปัญหาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรใช้ ซึ่งจัดมาโดยผู้อื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้กับผู้อื่น รวมถึงกระบวนการจากการจัดจ้างภยนอกที่เกี่ยวข้อง   สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรจัดหาให้กับผู้อื่น อาจมีผลกระทบที่จำกัดต่อการใช้และการบำบัดเมื่อหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์และบริการ   อย่างไรก็ตาม ในทุกสถานการณ์ องค์กรต้องกำหนดระดับการควบคุมที่สามารถทำได้ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบ และระดับการจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น
   การพิจารณาควรทำกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร เช่น:
   - การออกแบบและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
   - การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงการสกัด
   - กระบวนการดำเนินงานหรือการผลิต รวมถึงการจัดการคลังสินค้า
   - การดำเนินการและการซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
   - ผลการดำเนินงานและข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการภายนอก
   - การขนส่งผลิตภัณฑ์และการส่งมอบบริการ รวมถึงการบรรจุ
   - การเก็บรักษา การใช้ และการบำบัดเมื่อหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์
   - การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ การปรับแต่ง การรีไซเคิล และการกัด
   การกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญไม่ได้มีเพียงวิธีเดียว แต่วิธีและเกณฑ์ที่ใช้ควรให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน   องค์กรจะกำหนดเกณฑ์ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ   เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์พื้นฐานขั้นต่ำสำหรับการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม   เกณฑ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (เช่น ประเภท ขนาด ความถี่) หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เช่น ระดับ ความรุนแรง ระยะเวลา การสัมผัส)   และอาจใช้เกณฑ์อื่นๆ ร่วมด้วย   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่มีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาเพียงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่อาจถึงหรือสูงกว่าขีดขำกัดในการกำหนดนัยสำคัญเมื่อพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ร่วมด้วย   เกณฑ์เหล่านี้สามารถรวมถึงประเด็นปัญหาในองค์กร เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เกณฑ์อื่นๆ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใช้ในการปรับลดประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ บนพื้นฐานของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสามารถทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญตั้งแต่หนึ่งผลกระทบขึ้นไป จึงสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุผลลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม