ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

Kaizen by Small Group Activity

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

ฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

หลักการ
 
 Sigma (s) คือ:
- อักษรกรีกตัวที่ 18
- เป็นสัญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล
- ค่าซิกม่ายิ่งสูงแสดงว่ามีความแปรปรวนของกระบวนการสูง ทำให้มีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในการยอมรับหรือในสเปคน้อยลง นั่นคือมีของเสียที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้น้อยลง
   Six Sigma เป็นเครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย โดยชื่อของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma
   การดำเนินกิจกรรมในองค์กรจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้คร่าวๆดังนี้
 

ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมจะมีหลักๆ 5 ขั้นตอนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานตามหลักการ Six sigma
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร และหัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00  บทนำ
                     - Six Sigma (6s) คืออะไร
                     - จุดหมายของการทำ Six Sigma
                     - ประวัติความเป็นมาของ Six Sigma
                     - Six Sigma  ใช้ได้กับหน่วยงานใดในองค์กร
                     - การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma และบทบาทหน้าที่
                     - การเลือกโครงการ 6-Sigma
                     - ขั้นตอนการทำ Six Sigma – DMAIC
                  D-Define
                    - การรับทราบถึงปัญหาและความเชื่อมโยง
                    - Project charter
                    - กลุ่มงาน Six Sigma
                    - Problem Statement, Baseline, Entitlement
                    - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน Six Sigma
                   M-Measure
                    - Process mapping
                    - การระบุสาเหตุแหล่งผันแปร
                    - แผนภาพก้างปลา
                    - C&E Matrix
                    - FMEA สำหรับ Six Sigma    
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    A-Analyze
                    - แนวคิดพื้นฐานด้านสถิติ
                    - การวิเคราะห์ Multi-Vari
                    - การประมาณค่าแบบจุดและการประมาณค่าแบบช่วง
                    - แนวคิดด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
                    - การทดสอบค่ากลางของ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2 sample t test)
                    - การทดสอบค่ากลางด้วยการวิเคราะห์ความผันแปร (ANOVA)
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป
                    - Simple Linear Regressing analysis
                    - Correlation analysis
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  I-Improve
                    - ตัวแบบปัญหาเรื้อรังและแนวคิดของมาตรการตอบโต้
                    - หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง (DOE)
                    - General Full Factorial Design
                    - General Full Factorial Design (ต่อ)
                    - 2^k Factorial Design
                    - WHY-WHY Analysis
                    C-Control
                    - หลักการพื้นฐานของ Statistical Process Control (SPC)
                    - Out-of-Control Action Plan (OCAP) สำหรับการใช้งาน SPC
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบ Variable
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    - Human error และการจัดการด้วยเทคนิคป้องกันความผิดพลาด
                    - กิจกรรม 5 ส. สำหรับการควบคุมกระบวนการ
                    - การควบคุมด้วยสายตา
                    - แผนการควบคุมกระบวนการสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐาน
                    - นำเสนอผลงานกลุ่ม
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 100%


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)