ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( ปฏิบัติ 3วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis (COQ)


การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis

หลักการและเหตุผล
      ในทุกกิจกรรมการทำงานคุณภาพของงานคือสิ่งที่คาดหวังของทังลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อทำให้แต่ละกิจกรรมเกิดงานที่มีคุณภาพองค์กรจึงพยายามหาวิธีการป้องกัน และ ติดตาม แต่ในบางครั้งการดำเนินการอาจเกิดความล้มเหลว ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งที่เกิดขึ้นทันทีและแอบแฝงเช่น
 
   แนวคิดเรื่องต้นทุนด้านคุณภาพได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Juran (คู่มือการควบคุมคุณภาพที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1951) และแนวคิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน (Philip Crosby) หรือต้นทุนที่มีคุณภาพไม่ดี (Joseph Juran) คำว่า 'ต้นทุนคุณภาพ' หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพไม่ดี

   ต้นทุนของคุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ:
1 ค่าความล้มเหลวภายนอก ( External Failure Cost )
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบหลังจากลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการประมวลผลข้อร้องเรียนจากลูกค้าผลตอบแทนของลูกค้าการอ้างสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2 ค่าใช้จ่ายภายในล้มเหลว (Internal Failure Cost )
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นเศษซากการทดสอบใหม่การตรวจสอบซ้ำการทดสอบซ้ำการตรวจสอบวัสดุการปรับลดวัสดุ
3 การตรวจสอบ (ประเมิน) ต้นทุน (Inspection (appraisal) Cost)
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดระดับของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ (การวัดการประเมินหรือการตรวจสอบ) เช่นการตรวจสอบการทดสอบกระบวนการหรือการตรวจสอบบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (Prevention Cost)
  คุณภาพต่ำเช่นการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่การวางแผนคุณภาพการสำรวจซัพพลายเออร์การทบทวนกระบวนการทีมปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม
 

วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดในการจำแนกต้นทุนด้านคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพได้

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานขึ้นไป และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                     - ความหมายด้านคุณภาพ และความคาดหวังของลูกค้า
                     - การก่อเกิดคุณณภาพและแนวคิดการลด COQ เพื่อความอยู่รอด
                     - ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
                     ต้นทุนด้านคุณภาพ
                     - PAF Model เพื่อการวิเคราะห์ COQ cและขั้นตอนการวิเคราะห์ COQ
                     - ต้นทุนของการป้องกัน (Prevention Cost, P)
                     - ต้นทุนของการตรวจสอบ (Appraisal Cost, A)
                     - ต้นทุนของความบกพร่องด้านคุณภาพ (Failure Cost, F)
                     - Workshop1 ระบุกระบวนการและรายการ COQ
                     การจัดทำข้อมูลต้นทุนด้านคุณภาพ
                     - การเก็บข้อมูลต้นทุน COQ
                     - ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มาของต้นทุนแต่ละประเภทและวิธีคำนวน
                     - Workshop2 ระบุรายละเอียดต้นทุนและวิธีการคิด
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30    - กำหนดรูปแบบ Form ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
                     - Workshop3 การออกแบบ form เก็บข้อมูลต้นทุน
                     - รูปแบบการสรุปข้อมูล
                     การแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์
                     - แนวคิดการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน
                     - การแสดงผลด้วยสถิติสำหรับการวิเคราะห์
                     - workshop การวิเคราะห์ข้อมูล COQ โดย PAF Model
                     - กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
                     - Q&A


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้

- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis (COQ)