ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การศึกษางานและปรับปรุงงาน


การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
Work Study And  Job Improvement Technique

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าและใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุด แต่การทำงานจริงเป็นไปได้ยากเนื่องจากกระบวนการที่ทำอยู่อาจจะยังไม่มีความเหมาะสม เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีการศึกษางานเพื่อให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดทุกๆประเด็นก่อนเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
   หลักสูตร การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหัวหน้างาน โดยจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกส่วนสำหรับการศึกษาและการปรับปรุงการทำงาน

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   IE หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน /รุ่น

กำหนดการอบรม
วัน เวลา                 กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.        - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                                - แนวคิดการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
                                - หลักการศึกษาการทำงานและการปรับปรุงงาน
                                - 4 ขั้นตอนสู่การศึกษาและปรับปรุงการทำงาน
                                - ขั้นที่1 การระบุ/แยกงาน/ระบุปัญหา+3GEN
                                - Workshop In room ( Flow process chart )
12.00-13.00 น.        - พัก
13.00-16.30 น.        - การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาทำงาน/สุ่มงาน
                                - Workshop หน้างาน ( Flow process chart )
                                - ขั้นที่2 การวิเคราะห์กิจกรรม+5W1H
                                - Workshop หน้างาน
                                - แจกการบ้าน 
วันที่ 2
09.00-12.00 น.        - ขั้นที่3 การพัฒนาวิธีการใหม่+ECRS
                                - Workshop หน้างาน พัฒนาวิธีการ
12.00-13.00 น.        - พัก
13.00-16.30 น.        - ขั้นที่4 การทดลองปฏิบัติ+การทำมาตรฐานชั่วคราว 
                                - การตรวจสอบและเปรียบเทียบผล
                                - Workshop In room ( Flow process chart ) 
                                - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้

- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน