ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

ฝึกอบรม แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD


แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

ของหลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ของเสีย หมายถึง ของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือของที่มีคุณสมบัติ ทางคุณภาพ ( เงื่อนไขทุกๆข้อของแบบ Drawing) ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้
 
   เมื่อเกิดของเสียย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรมากมายเช่น สิ้นเปลืองคน อุปกรณ์เครื่องจักร พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เกิดความคิดฝังใจ จนกลายเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมของการยอมรับให้เกิดของเสีย มีการซื้อ การจัดเก็บ และการใช้วัตถุดิบเกินความจำเป็น แรงงานเกิดความเหนื่อยล้า และ เกิดความขัดแย้งขึ้นในการทำงาน
   Zero Defect คือ “ปรัชญา ในการบริหารงานโดยมุ่งสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกและ พยายามให้พลาดน้อยที่สุด  จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ และเกิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”
   ไม่ใช่ “Poka Yoke” ๆเป็นเครื่องมือป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดของเสีย
   ไม่ใช่ “QCC” หรือ  “small group” หรือ QC Story ๆเป็นเพียงกลุ่มคนที่ร่วมแก้ไขปัญหาของเสีย
   ไม่ใช่ “Kaizen หรือ “Suggestion” ๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจและการทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
   ไม่ใช่ “Maintenance”ๆ เป็นเพียงการคงรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดของเสีย
   ไม่ใช่ Inspection ๆเป็นเพียงการทำให้ได้ข้อมูลของเสีย
   แนวคิดของการผลิตโดยปราศจากของเสียเกิดขึ้นจากบริษัทผลิตรถยนต์หรูของประเทศ อังกฤษที่ชื่อว่าRolls Royce ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Sir Frederick Henry Royce ตั้งแต่ปี 1904 ผู้ก่อตั้งบริษัท กำหนดปรัชญาการบริหารงานว่า "Strive for perfection in everything you do" กล่าวคือ "จงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด" อาจกล่าวได้ว่าปรัชญานี้เป็นต้นกำเนิดของคำนิยาม"Zero Defect" หรือ "ความผิดพลาดเป็นศูนย์" ก็ว่าได้ 
 
  ต่อมาได้มีนักปรัชญาที่มีชื่อว่า ครอสบี เป็นบัณฑิตจาก Western Reserve University (จากมหาวิทยาลัยสำรองภาคตะวันตก)เข้ารับราชการทหารเรือในสงครามเกาหลี หลังจากนั้นได้ทำงานควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มจากเป็นผู้ตรวจสอบสายพานการผลิต (line inspector) ต่อมาในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) เข้าเจริญก้าวหน้าในบริษัท ไอทีที (ITT)
   ต่อมาปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ "Quality Without Tears" และยังแต่งหนังสือชื่อ "The Art of Getting Your Own Sweet Way" และไม่นานมานี้เขาได้ตีพิมพ์หนังสือการจัดการหนึ่งชุด 3 เล่ม "Running Things", The Eternally Successful Organization" และ "Leading: The Art of  Becoming An Excutive"
 
   ฟิลลิป เบยาร์ด ครอสบี (Phillip Bayard Crosby) มีความสามารถในการจัดทำโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ 5 ประการ Five Absolutes of Quality Management) ประกอบด้วย
   1 คุณภาพ หมายถึง การทำตามมาตรฐาน ไม่ใช่ความโก้เก๋
  (Quality Means Conformance, Not Elegance)
   2 ไม่มีปัญหาอะไรสำคัญเท่ากับปัญหาคุณภาพ
  (There is no such thing as a quality problem)
   3 ทำได้ถูกกว่าเสมอ ถ้าหากทำให้ถูกตั้งแต่แรก
  (It is Always Cheaper to Do the Job Right The First Time)
   4 ตัวชี้วัดผลงาน คือ ต้นทุนคุณภาพ
  (The Performance Indicator is The Cost of Quality)
   5 มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเป็นศูนย์
  (The Performance Standard is Zero Defects)
   และแนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพของ Crosby’s มีอยู่ 14 ขั้น Crosby’s 14 Steps  To Improvement
กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและมีความสามารถใน การวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                   - แนวคิดการเกิดของเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดของเสีย
                   - แนวคิดและหลักการมุ่งสู่ Zero Defect
                   - Zero Defect คืออะไร
                   - กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
                   - แนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพของ Crosby’s 14 ขั้น
                     1 ให้ผู้บริหารมีความผูกพันต่อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน
                     2 จัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพโดยให้มีตัวแทนมาจากแต่ละฝ่าย
                     3 กำหนดให้มีการวัดคุณภาพ เพื่อแสดงปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเป็นปัญหาที่อาจเกิดได้ในอนาคต
                     4 กำหนดต้นทุนคุณภาพและอธิบายวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการจัดการ
                     5 ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความห่วงใยส่วนตัวต่อชื่อเสียงคุณภาพของบริษัทให้เกิดกับพนักงานทุกคน
                     6 ลงมือแก้ปัญหาตามที่ยกมาในขั้นก่อน ๆ
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30   7 วางแผนจัดโปรแกรมของเสียเป็นศูนย์
                         * วิเคราะห์และทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาโดยรวม
                         * จัดการปัญหาที่เกิดจากมาตรฐานการทำงาน
                         * แนวทางจัดการปัญหาที่เกิดจากคน
                            - การอบรมผู้ปฎิบัติงานเพื่อการทำที่ถูกต้อง
                            - การควบคุมโดยการมองเห็นเพื่อการทำที่ถูกต้อง
                            - Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็นศูนย์
                         * แนวทางจัดการปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร
                     8 ฝึกอบรมหัวหน้างานอย่างแข็งขัน เพื่อให้สามารถทำงานในส่วนที่รับผิดชอบตามกระบวนการปรับปรุงคุณภาพได้สำเร็จ
                         * Training Within Industry for Supervisor
                             - “ทักษะการสอนงาน” Job Instruction
                             - “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods
                             - “ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน”  Job Relations
                     9 จัดงานวันของเสียเป็นศูนย์
                   10 กำหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ
                   11 กระตุ้นให้พนักงานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคุณภาพที่เขาประสบ แก่ ผู้บริหารเพื่อให้เกิดการรณรงค์แก้สาเหตุที่ผิดพลาดให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย
                        * ระบบข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)
                   12 ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึ้ง
                   13 จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาคุณภาพ เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นประจำ
                   14 จัดทำโปรแกรมแบบเดิมซ้ำอีก
                  - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย และยกตัวอย่าง
   - ทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.


16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรม แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD