ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
   หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    - กระบวนการแก้ไขปัญหา
                       * เทคนิคการระบุและทบทวนรายการปัญหา
                       * เทคนิคการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ด้วย Why Why
                       * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                    -  Workshop ระบุ/วิเคราะห์ปัญหา 
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30      * เทคนิคการกำหนด/เลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                    -  Workshop การกำหนดและตัดสินใจแก้ไข
                    - การประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการกำหนดเป็นมาตรฐาน
                    - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                    - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ