ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement (FI) 1วันเน้นภาคทฤษฎี

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

TQM for Management

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
   หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    - กระบวนการแก้ไขปัญหา
                       * เทคนิคการระบุและทบทวนรายการปัญหา
                       * เทคนิคการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ด้วย Why Why
                       * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                    -  Workshop ระบุ/วิเคราะห์ปัญหา 
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30      * เทคนิคการกำหนด/เลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                    -  Workshop การกำหนดและตัดสินใจแก้ไข
                    - การประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการกำหนดเป็นมาตรฐาน
                    - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                    - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ