ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

ฝึกอบรมสัมมนา เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

สภาพปัญหาที่พบ
   เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 
 
  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้


   เดิมมา QC  Story  คือรายงานที่ใช้ในองค์กรเพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องการแก้ปัญหาที่ผ่านมาอย่างง่ายๆ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของ QC Story แสดงว่าเรื่องเหล่านี้นำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ดีและง่ายต่อการเข้าใจและทำให้กิจกรรมแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง
   ปัจจุบัน QC  Story  ได้รับการพิจารณาให้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาเพิ่มจากขั้นตอนการจัดทำรายงาน

   QC  Story  (คิวซีสตอรี่) คือ “ขั้นตอนการแก้ไขหรือปรับปรุงยกระดับ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเรื่องราวโครงการของกระบวนการทำงาน  ผ่านกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา QC  Story และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น


กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA
                  QC  Story
                    - QC  Story 7 ขั้นตอน และ QC 7 Tools
                    STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
                       - ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง
                       - ระบุและรวบรวมรายการของปัญหา
                       - ประเมินตัวปัญหาโดยตารางและสรุปหัวข้อ ของ JSA
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00   STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
                       - การจัดลำดับรายการปัญหาสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ (Pareto)
                       - วิธีการตั้งเป้าหมายจากสูตรประเมินโอกาส
                       - เทคนิคการวางแผนการดำเนินกิจกรรม
วันที่ 2
09.00-12.00  STEP 3 วิเคราะห์สาเหตุ
                       - การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการให้คะแนนความสำคัญของ
                         สาเหตุ
                       - วิธีการยืนยันสาเหตุของปัญหา
                    STEP 4 กำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน
                       - การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
                       - การประเมินวิธีแก้ไขจากตารางประเมินค่า
                       - การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00  STEP 5 ดำเนินการตามแผน
                       - การดำเนินการแก้ไข
                   STEP 6  ตรวจสอบผลลัพธ์
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
                       - การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย     
                    STEP 7  การจัดทำมาตรฐาน
                       - การจัดทำมาตรฐานและกำหนดจุดควบคุม
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
                       - การยืนยันผลการรักษาสภาพ                      
                    STEP 8  ศึกษาปัญหาอื่นและเลือกหัวข้อปัญหาครั้งถัดไป
                       - เลือกหัวข้อปัญหาครั้งถัดไป

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 8
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน