ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน


กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
Quality Control Circle (QCC)

สภาพปัญหาที่พบ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่าง เหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Quality Control Circle (QCC) JSA ได้ให้คำนิยามว่า “กลุ่มย่อยที่พนักงานระดับล่างทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาเพื่อนร่วมงาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของ ลูกค้าด้วย


วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ บูรณาการ กิจกรรม QCC ในการทำงานขององค์กรโดยทราบรายละเอียดแผนงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรายการดำเนินกิจกรรม QCC 7 ขั้นตอนและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ตนรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    หลักการและแนวคิด
                    - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                    - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                    - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                    - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                    QCC 7 Step and QC 7 Tools
                    * STEP 0 การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
                    * STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
                    * STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00   * STEP 3 วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
                    * STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
                    * STEP 5 พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน/การดำเนินการตามมาตรการ
                    * STEP 6  ตรวจสอบผลลัพธ์
                    * STEP 7  การจัดทำมาตรฐาน
                    - Q & A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน