ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)


เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Qcc Meeting Techniques)

บทนำ

 
จุดประสงค์ของการทำ QCC : มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
นิยามของกลุ่ม QC :  กลุ่ม QC คือ กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

   หลักการเบื้องต้นพบว่าการดำเนินกิจกรรม QCC จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการประชุมเป็นหลักเพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมสมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวทางการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อสิ่งอื่นๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการประชุมที่ต้องการ


แบบการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของตนเอง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานและความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม QCC
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดการประชุมกลุ่มเพื่อการดำเนินกิจกรรม QCC
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    หลักการและแนวคิด
                    - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                    - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                    - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                    - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                    การประชุมกลุ่ม QCC
                    - หลักการและเหตุผลของการประชุมกลุ่ม
                    - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและอำนาจหน้าที่
                    - ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม QCC
                        * การกำหนดหัวข้อการประชุม
                    - Workshop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30        * การกำหนดระยะเวลา/สถานที่/การนัดหมาย
                         * การดำเนินการประชุมและการสรุปผลการประชุม
                         * การมอบหมายงานและการนัดประชุมครั้งถัดไป
                    - Workshop
                         * การบันทึกผลการประชุม
                    - Q & A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ในขั้นตอน Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการประชุมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)