ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method


วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
Problem Solving and Decision Making Method

สภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
 
   ผู้ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาจมีช่วงละยะเวลาที่จำกัดดังนั้นในการตัดสินใจกับ การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องยืนอยู่บนหลักการฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จ แต่ในการดำเนินการจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ทราบหลักการและกระบวนการในการแก้ไขที่เหมาะสมทำให้ เกิดปัญหาที่อาจลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม หรือการลงทุนในการแก้ไขที่ผิดผลิต
   การแก้ไขจัดการ
   การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ( Logical Problem Solving ) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic Problem Solving )แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น ( Lateral Problem Solving )การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ( Team-Based Problem Solving ) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย
   จากหลักการเบื้องต้นนี้ทำให้เกิดแนวคิดการดำเนินการจัดการกับปัญหาโดย JUES ได้พัฒนาขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการไว้ดังนี้

    ซึ่งในหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการ ดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกจึ้งจำเป็น ต้องมีการใช้เครื่องมือ การใช้ข้อมูล และการระดมความคิดเห็น
   ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ

 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   3. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาและการ ประเมินแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและมีโอกาสสูงสุดในการ ประสบผลสำเร็จในการแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1 วัน
09.00-12.00  บทนำ
                      - ปัญหาและมุมมองของการเกิดและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
                      - ประเภทของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     หลักการและแนวคิด
                      - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหา
                      - 7 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Problem Solving Process : JUSE )
                      - 6 ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ( Decision  Making Process )  
                      - เครื่องมือพื้นฐานต่างๆสำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหา
                     การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                      STEP 1 คัดเลือกหัวข้อ
                      - ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่
                      - รวมรวมปัญหาและประเมินหัวข้อ
                      STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                      - วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
                      - กำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30   STEP 3 จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
                      - การวางแผนการดำเนินการแก้ไข
                      STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
                      - ระบุปัจจัยที่อาจทำให้เกิดสาเหตุของปัญหา
                      - ยืนยันสาเหตุของปัญหา
                      STEP 5 กำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงานและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
                      - สร้างทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา (Generating alternative solutions)
                      - การประเมินทางเลือก (Evaluating alternatives)
                      - การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Making the choice) และ วางแผนการดำเนินงานตามทางเลือก
                      - การเริ่มดำเนินการแก้ไขตามที่เลือก (Making the choice)
                      STEP 6 ตรวจสอบผลลัพธ์
                      - การรวบรวมข้อมูล
                      - การประเมินผลของการตัดสินใจ (Evaluating the decision)
                      STEP 7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
                      - การจัดทำมาตรฐานเพื่อรักษาสภาพ
                      - การติดตามผลการรักษาสภาพ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0954469446 , 0904649464 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method