ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)


หลักการและเหตุผล
   ในพื้นที่การปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยสำหรับการเพิ่มผลผลิตมากมาย ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น อีกทั้งไม่การจัดวาง จัดเก็บ บ่งชี้ อย่างไม่เหมาะสม การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่และการรักษาสิ่งของต่างๆที่ไม่มีระบบแบบแผน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเพิ่มผลผลิต เช่น
-    เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นเกิดความชำรุดเสียหายก่อนกำหนด
-    สิ่งของที่จัดให้มี ณ จุดปฏิบัติงานไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน
-    พื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบเนื่องจากการจัดวางที่ไม่เป็นระเบียบและการสะสม
-    มีของที่ไม่จำเป็น หรือเกินความจำเป็นมากมายในสถานที่ทำงาน
-    อื่นๆ
   นี่คือปัญหาทั่วไปที่ทุกองค์กรและพื้นที่การทำงานต้องพบเจอเนื่องจากขาดการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมจึ้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Productivity Quality Cost Delivery Safety Morale Environmental  ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   5ส คือเครื่องมือสำหรับ “ บริหารจัดการให้มีปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลผลิต โดย การกระทำ 5 สิ่ง คือสะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย และสุขลักษณะ
 

   การประยุกต์ใช้เครื่องมือ “5ส” ในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันบางองค์กรมีการประยุกต์ใช้ในงานประจำวันเนื่องจากมองว่าการจัดการพื้นที่การทำงานเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่งานที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วจึงไม่ได้มีการจัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบโครงการโดยมีการผลักดันให้พนักงานรับรู้วิธีการจัดเพื่อที่การทำงานและให้พนักงานค้นพบประเด็นที่ยังไม่เหมาะสมและหาวิธีการปรับปรุงและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง


และมีการนำเสนอผลงานการปรับปรุงโซนตนเองให้พื้นที่อื่นได้รับรู้ในแต่ละเดือน
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
  
การใช้ Visual Control มีหลัก  ดังนี้
   1. ควรเลือกใช้ทั้งขนาด รูปร่าง และสีให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์
   2. ติดอยู่ในระดับ หรือตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดเจน
   3. สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง
   4. ไม่ควรมีเยอะจนเกิดความสับสน

การประยุกต์ใช้ Visual Control มีหลัก ดังนี้
1.    งานที่ต้องมีการตัดสินใจ ควรมีป้ายบอกขั้นตอนการตัดสินใจ หรือมาตรฐานการตัดสินใจ เช่น กรณีที่ทำถูกต้อง หรือกระทำผิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ทันที ต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง เป็นต้น
2.    งานที่มีอันตราย ควรมีป้ายบอกขั้นตอน ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่นป้ายสวมอุปกรณ์ก่อนเข้าทำงาน ระวังศีรษะ ระวังพื้นลื่น ระวังเครื่องจักร เป็นต้นครับ
3.    ตำแหน่งของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ควรมีป้ายบอก เพื่อกำหนด ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการติดตั้ง,ใช้งาน เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต่างๆ
4.    งานที่ต้องควบคุม เช่น การควบคุมคุณภาพ ,การควบคุมการผลิต ควรมีป้ายบอกสถานะต่างๆ
5.    อื่นๆ  เพื่อการสื่อสารในองค์กร เช่น นโยบาย,เป้าหมายองค์กร เป็นต้น

วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดการดำเนินกิจกรรม 5 ส
   - เพื่อทำให้ทราบขั้นตอนและแผนงานในการ “การบูรณการ” 5ส ในองค์กรจนทำให้เกิดพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลผลิต
   - เพื่อทำให้ทราบรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร/พื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม/ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                         - องค์ประกอบในหน้างานสำหรับเพิ่มผลผลิต
                         - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
                      การเตรียมการก่อนการเริ่มกิจกรรม
                         - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ
                         - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของกิจกรรม 5ส  
                         - ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ 5 ส ในองค์กร
                         - การบริหารกิจกรรมและแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5ส                           
                         - ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การใช้ 5ส ในสถานประกอบการ
                         - อบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
                         - ขั้นตอนการกำหนด Layout บริษัท
                       สะสาง
                         - 5 ขั้นตอนสู่การ “สะสาง”
                         - ยุทธ์การป้ายแดง เพื่อการ “สะสาง” SEIRI
                       สะดวก
                         - ทำไมต้อง “สะดวก”
                         - 5 ขั้นตอนสู่ “สะดวก”
                         - ขั้นตอนการกำหนด  Layout  ย่อย
                         - เทคนิคการประเมินต้นทุนการเคลื่อนที่
                         - Workshop
                         - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
                         - Visual Control ควบคุมโดยการมองเห็น
                       สะอาด
                         - ทำไมต้อง “สะอาด”
                         - 3 ขั้นตอนสู่ “สะอาด”
                         - ดำเนินการทำ  Big Cleaning Day
                         - กำหนดมาตรฐาน/วิธีการ การดูและพื้นที่ประจำวัน/สัปดาห์
                         - การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness Inspection)
                       สุขลักษณะ
                         - ทำไมต้องมี “สุขลักษณะ”
                         - 6 ขั้นตอนสู่ “สุขลักษณะ”
                         - ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานสุขลักษณะ
12.00-13.00      พัก
13.00-16.30     สร้างนิสัย
                         - ทำไมต้อง “สร้างนิสัย”
                         - 3 ขั้นตอนสู่“สร้างนิสัย”
                         - การสร้างการรับรู้
                       Workshop
                         - ลงพื้นที่ในแต่ละโซนเพื่อประเมินสภาพนำมาจัดทำแผนการ
                           ดำเนินงานแต่ละโซน
                         - นำเสนอแผนงาน
                       การตรวจประเมิน 5ส
                         - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน 5ส
                         - การเตรียมการตรวจ , การจัดทำ Check List
                         - กิจกรรมการตรวจประเมินผล
                         - การประชุมปิด
                         - ติดตามผลการแก้ไข


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40 %  และ Workshop 60 %
   - เข้าสำรวจพื้นที่ทำงานและระบุจุดปรับปรุงและทำแผนปรับปรุงประจำเดือน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)