ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 2วัน

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

สภาพปัญหาที่พบ
   เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 
 
  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้
 

   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร
 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หลักการบริหารงานพื้นฐาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                  การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA)
                    - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ SGA
                  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                     - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                     STEP 1 ค้นหาปัญหาในหน้างาน
                     - การระบุหน้าที่รับผิดชอบ
                     - การบ่งชี้ปัญหาที่เจอในหน้างาน  
                     STEP 2 เลือกหัวข้อเรื่อง
                     - การประเมินหัวข้อ SGA
                     STEP 3 ศึกษาข้อมูลและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม
                     - การเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและการแสดงผล
                     - การตั้งเป้าหมาย SGA ด้วยเทคนิคต่างๆ
                     STEP 4 วางแผนกิจกรรม
                     - เทคนิคการวางแผนกิจกรรม SGA
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    STEP 5 วิเคราะห์สาเหตุ
                     - การวิเคราะห์สาเหตุโดยเครื่องมือต่างๆ
                     - การยืนยันสาเหตุ
                     STEP 6 พิจารณามาตรการแก้ไข
                     - การกำหนดมาตรการและประเมินมาตรการ
                     - การจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด
                     STEP 7 ดำเนินมาตรการแก้ไข
                     - การดำเนินการตามแผน
                     STEP 8 ตรวจสอบยืนยันผล
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังแก้ไข
                     - การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
                     STEP 9 จัดทำมาตรฐาน
                     - การจัดทำมาตรฐานและกำหนดวิธีการควบคุม
                     STEP 10 ป้องกันการเกิดซ้ำ
                     - การอบรมป้องกัน
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังประกาศมาตรฐาน
                     - การเปรียบเทียบผลหลังแก้ไข
                    การประกวด
                     - ขั้นตอนการประกวด
                     - การรวบรวมข้อมูลส่งประกวดและการตรวจสอบ
                     - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
                     - แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
                    การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
                     - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Kaizen
                     - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                     - Q&A

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 10
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

 

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity