ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน


เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
(QC 7 Tools)

บทนำ
    เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 

  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่ องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้
 
   การเฝ้าติดตามตรวจสอบแล้วนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญอย่างมาก
   QC 7 TOOLS เป็นเครื่องมือหนึ่งทางสถิติที่ใช้งานง่าย ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยข้อดี ที่สามารถนำมาช่วยในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด อันประกอบด้วย
1.    กราฟ

2.    แผนตรวจสอบ
 
3.    ผังพาเรโต
 
4.    ผังเหตุและผล
 
5.    ผังการกระจาย
 
6.    ฮิสโตแกรม
 
7.    แผนภูมิควบคุม
 
   เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่ต่างกัน การเลือกใช้จึงควรพิจารณานำมาใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้นๆ ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลกลับมาแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ได้อย่างตรงประเด็น และมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจคุณสมับติและวิธีการประยุกต์ใช้ การแสดงผล การวิเคราะห์ผลจากการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
09.00-12.00   บทนำ
                    - การบริหารงานในองค์กร และ หลักการ PDCA
                    - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                    - การเฝ้าตรวจสอบติดตามและการแสดงผล
                    QC 7 Tools คุณสมบัติเครื่องมือ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ผล
                    - Graph กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้า
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
                    - Workshop การออกแบบ
                    - แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
วันที่ 2
09.00-12.00   - แผนภาพเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
                    - Workshop การใช้และเทคนิคการระบุสาเหตุของปัญหา
                    - แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - ฮิสโตแกรม (Histogram)
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
                    - แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
                    - Workshop X-MR , X-R , P ( 3 ชนิด )การใช้และการอ่านค่า
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ชุดสอนจะมี Workshop ให้ครบ 7 เครื่องมือ
   - การทำ WORKSHOP ทำกิจกรรมกลุ่ม เน้นการเลือกใช้  การแสดงผลที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผล
   - ทุกคนต้องจัดเตรียมเครื่องคิดเลข ดินสอ ไม้บรรทัด
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
 
เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน