ลัทธ์วัฒน์ ธิมา

ประวัติการศึกษา:

2547-2551 ระดับปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543-2546 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ประสบการณ์การทำงาน:
ปัจจุบัน: วิทยากรและที่ปรึกษาระบบการผลิตแบบลีน บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ประกาศนียบัตร
หลักสูตร ลีนมาสเตอร์ (Lean Master Certification) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร ซิกส์ ซิกม่า แบล็คเบลท์ (Six Sigma Black Belt Certification) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร เทคนิคสู่การเป็นวิทยากรอาชีพ (Train The Trainer) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฎิบัติการ (Project Management) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน
– ผู้จัดการแผนกการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน (Operation Development Manager) บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด (Tesco Lotus Co.,Ltd.)
– ผู้จัดการแผนกระบบปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Operation Excellence Manager)บริษัท ไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด (Thai British Security Printing Co.,Ltd.)
– หัวหน้าทีมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Manager)บริษัท แพนดอร่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด (Pandora Production Co.,Ltd.)
– วิศวกรระบบลีน (Lean Engineer) บริษัท สแตนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด (Staley Black & Decker Co.,Ltd.)
– วิศวกรปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต (Process Engineer)บริษัท เฟ้ลป์ส ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Phelps Dodge International Co.,Ltd.)
– วิศวกรปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต (Process Engineer) บริษัท แพน เอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด (Pan Asia Footwear Co.,Ltd.)

ความเชี่ยวชาญ
1. การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Activity)
• กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Activities : Individual / Small Group / Cross Function)
• กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC : Quality Control Circle)
• กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)
2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Analysis & Problem Solving)
• การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)
• การวิเคราะห์ด้วยการถามตอบทำไม (Why-Why Analysis)
• การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
• กระบวนการรายงานและแก้ไขปัญหาด้วย 8 ขั้นตอน (8D Report & Problem Solving)
• กระบวนการรายงานและแก้ไขปัญหาด้วย A3 (A3 Report & Problem Solving)
3. การสร้างองค์กรแบบลีน (Lean Enterprise)
4. การบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วยซิกส์ซิกม่า (Six Sigma)
5. การดำเนินกิจกรรม 5ส และการควบคุมด้วยสายตา (5S Activity & Visual Control)

ประวัติการเป็นวิทยากรที่ปรึกษา
1) การดำเนินกิจกรรม Kaizen / Suggestion / QCC
– บริษัท สแตลนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด
– บริษัท สายไฟฟ้า ไทย-ยาซากิ จำกัด
– บริษัท ไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด
– บริษัท คินซี่ ไทยแลนด์ จำกัด
– บริษัท ฮวง ฮั้ว จำกัด

2) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Root Cause Analysis / Why-Why Analysis / Fishbone Diagram / 8D Report & Problem Solving / A3 Management
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– บริษัท นัทลิน กรุ๊ป จำกัด
– บริษัท เคบี ซิสเต็ม จำกัด
– บริษัท ไทย ไดอิจิ เซโกะ จำกัด
– บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
– บริษัท ฮาสเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
– บริษัท ซินเนอร์จี้ เฮลท์ สเตอริส จำกัด
– บริษัท ยามากาตะ ไทยแลนด์ จำกัด
– บริษัท แปซิฟิก ฟิช โปรเซสซิ่ง จำกัด
– บริษัท สายไฟฟ้า ไทย-ยาซากิ จำกัด
– บริษัท ไทย พลาสแพ็ก จำกัด
– บริษัท เบอร์รี่ ไดนาพลาส จำกัด
– บริษัท โตโยดะ โกเซ จำกัด
– บริษัท ซัมมิท ออโต้ ซีทส์ อินดัสทรี่ จำกัด
– บริษัท แพนดอร่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด
– บริษัท สแตนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด
– บริษัท ไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด
– บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด

3) การสร้างองค์กรแบบลีน (Lean Enterprise)
– บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
– บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
– บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด
– บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด
– บริษัท เบอร์รี่ ไดนาพลาส จำกัด
– บริษัท คินซี่ ไทยแลนด์ จำกัด
– บริษัท ซิกม่า แล็งเจอร์รี่ จำกัด
– บริษัท ฮวง ฮั้ว จำกัด
– บริษัท โอคูโน่ ออโรแม็กซ์ จำกัด
– บริษัท แพนดอร่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด
– บริษัท สแตนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด
– บริษัท ไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด
– บริษัท โค้ว ชั่ง เอี๊ยะ จำกัด
– บริษัท เอ็มพีไอ เนโอะ จำกัด
– บริษัท ทีเอสที อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

4) การดำเนินกิจกรรม 5ส และการควบคุมด้วยสายตา (5S Activity & Visual Control)
– บริษัท ฟูจิ โพลี่ จำกัด
– บริษัท สแตนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด
– บริษัท ไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด
– บริษัท ซัน แอร์โร่ จำกัด
– บริษัท โค้ว ชั่ง เอี๊ยะ จำกัด

หลักสูตรอบรม:
1. ระบบการผลิตแบบลีน
2. สิ่งที่เพิ่มคุณค่า และ สิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่า
3. สิ่งสูญเปล่า / ไม่ทำงานที่ไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอน / การทำงานที่หนักเกินกำลังหรือยากเกินไป
4. สิ่งสูญเปล่า 7 + 1 ประการ
5. เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
6. แผนผังสายธารคุณค่า
7. การบริหารจัดการด้วยกระบวนการ A3
8. กิจกรรม 5ส และการบริหารจัดการด้วยสายตา
9. เทคนิคและเครื่องมือของวิศวกรรมอุตสาหการ
10. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
11. การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว
12. การป้องกันความผิดพลาด
13. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
14. 8D&WHY-WHY ANALYSIS
15. งานที่เป็นมาตรฐาน
16. ระบบดึง / ระบบคัมบัง / ระบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
17. แนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี
18. แนวคิดการตรวจจับและหยุดสิ่งผิดปกติ
19. การศึกษาเวลาการทำงาน และการสร้างสมดุลการผลิต
20. กิจกรรมการแก้ปัญหาแบบกลุ่มย่อย และเครื่องมือ PDCA
21. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
22. ระบบการแก้ปัญหา
23. การไปดูที่หน้างานจริง / การดูสิ่งที่เป็นของจริง / การได้รับทราบข้อเท็จจริง
24. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการทำงานในส่วนสำนักงาน
25. การจัดรูปแบบสายการผลิตแบบลีน
26. การบริหารจัดการทักษะการทำงานของพนักงาน
27. การรายงาน / ประสานงาน / ปรึกษาหารือ
28. การรวบรวมข้อมูลและปรึกษาหารือกับทีมงานหลายๆส่วน
29. การสร้างการพัฒนาปรับปรุงที่เป็นตัวอย่าง และการดำเนินการขยายผล
30. การประเมินผลด้านลีน
31. ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
32. การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า

 

Total Page Visits: 670 - Today Page Visits: 1