Category Archives: GHP & HACCP

หลักสูตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอาหาร , ของเสียจากการผลิตอาหา

หลักสูตร Internal Auditor GHP & HACCP rev.5-2020 (Codex)

ตรวจประเมิน GHP HACCP ตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011 และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการ

หลักสูตร Internal Auditor ISO22000-2018 & GHP & HACCP rev.5-2020 (Codex)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมิน ตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011 และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ISO 22000 : 2018 Requirements ( Food Safety Management System )

ISO 22000 Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานดังกล่าวเน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของ อาหาร

หลักสูตร HACCP Requirements : Hazard Analysis Critical Control Point rev.5-2020 (Codex)

HACCP คือ Hazard Analysis Critical Control Point เป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

หลักสูตร GHPs Requirements : Good Hygiene Practice(s) rev.5-2020 (Codex)

GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s) คือ ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารควรจะนำไปประยุกต์ใช้

หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex) 2วัน

GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s) คือ ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร