Big Q Training Co,. Ltd.  ผู้เชียวชาญการบริหารธุรกิจในอุสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับ
ความไว้ใจจากกลุ่มธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่น

หลักสูตร In House & Online Training

ประโยชน์ของการทำ TPM โดยรวมต่อองค์กร
• การทำงานอย่างเป็นทีมของพนักงานทั้งบริษัท
• ความรู้และทักษะของพนักงานดีขึ้น
• ที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย และน่าทำงานมากขึ้น
• ทำให้พนักงานมรความรู้สึกเป็นเจ้าของ
• ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น
เป้าหมายสูงสุดของ TPM
• Zero Failure ความเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์
• Zero Breakdown เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์
• Zero Defect ของเสียเป็นศูนย์
• Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์
• High Morale พนักงานมีขวัญกำลังใจที่สูง

TPM “ไม่ใช่หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อดูแลเครื่องจักร” แต่ TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนทั้งองค์กรจะต้องร่วมกันทำ เพื่อลดการสูญเสีย กำจัดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

Click me!

Total Productive Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

Click me!

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดเติบโตขององค์กร

Click me!

Kaizen คือปรัชญาและวิธีการ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” แนวคิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

หลักสูตร APQP & PPAP

จุดเด่นของหลักสูตร : การฝึกอบรมที่ใช้ “เคสจริง” ขององค์กรในการทำ Workshop และเสริมด้วยเทคนิควางแผนโครงการ project planning ด้วยเทคนิค PERT-CPM
เรียนจบ ได้ข้อมูลจริงนำไปใช้ได้

Click me!

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม

PFMEA AIAG & VDA
First Edition

Workshop เจาะลึกทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์และพัฒนามาตรการป้องกันข้อบกพร่องอย่างถึงที่สุด

Click me!

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition

 ในกระบวนการผลิตของทุกอุตสาหกรรม จะมีการวัด การตรวจสอบ และการทดสอบ ( ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ) เพื่อทำให้ได้ข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจ แต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดมีปัญหา ขาดความถูกต้อง และความแม่นยำ ไม่สามารถแยกแยะของดีเสียได้อย่างถูกต้อง
Measurement System Analysis (MSA) คือ การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของการวัดเพื่อจำแนกปัญหาที่พบในระบบการวัดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก เช่น คน เครื่องมือ วิธีการ สภาพแวดล้อม เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการวัดทำให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ
Click me!

STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC

การนำสถิติต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมตัวแปรต่างๆที่สนใจเพื่อให้กระบวนการมีความเสถียร(Stable) โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ

Click me!

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,ELV , WEEE And REACH)

ชัดเจนทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารต้องห้าม ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านกว่า 30 ปี

Click me!

หลักสูตร หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ Responsible Business Alliance : RBA

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 & IATF16949:2016

จะมีประโยชน์อะไรถ้า “ระบบบริหารคุณภาพที่ทำเป็นเพียงแค่ระบบเอกสาร” เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ระบบบริหารคุณภาพ เป็นระบบบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์

หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

Click me!

กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D Approach – The Eight Discipline Approach หรือ Team Oriented Problem Solving (TOPS) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) ที่ทาง บริษัท Ford ได้นำมาให้ผู้ส่งมอบใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งมอบของ บริษัท ฟอร์ด

Why Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม”

Click me!

บริการที่ปรึกษา

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

ดูทั้งหมด

Total Page Visits: 1479 - Today Page Visits: 5