หลักสูตร IQA IATF 16949 : Internal Quality Audit IATF 16949 การตรวจประเมินภายใน เน้น Workshop

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร internal audit iatf16949 , Internal Audit IATF 16949 , การตรวจประเมินภายใน internal audit , อบรม iqa iatf16949 , การตรวจติดตาม ภายใน iatf 16949 , ตัวอย่าง Internal Audit IATF16949 , ตัวอย่าง internal audit checklist iatf16949 ภาษาไทย  , อบรม internal audit iatf16949

บทนำ ตัวอย่าง internal audit checklist iatf16949 ภาษาไทย

การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
• เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
• เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
• เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATF16949 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ

การวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา

การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
  การเข้าตรวจประเมินที่หน้างานทีมผู้ตรวจนั้นจะต้องมีความพร้อมและความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถตรวจประเมินได้ทุกกระบวนการดังนี้ผู็ตรวจจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดี
  สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการตรวจประเมินซึ่งอาจจะเจอเหตุการณ์มากมายที่เป็นอุปสรรคในการตรวจเช่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินและสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบบริหาร IATF16949 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง QMS , Process , Products

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

( IQA เฉพาะส่วน QMS IATF16949 )
– วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
– ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
– ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน QMS Audit IATF16949
– ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
* การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
* การทบทวนเอกสาร BPM และ QP,WI ที่เกี่ยวข้อง
* การวางแผนการตรวจติดตามQMS , WORK SHOP
* การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
* การประชุมเปิด
* เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
* เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
* WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
* การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR

( IQA เฉพาะส่วน Manufacturing Process Audit & Product Audit )
– ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
– ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
– ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
* การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
* การทบทวนเอกสาร PPAP
* การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
* การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
* เทคนิคการตรวจ Process , Products
* เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
* WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
* การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
– Q&A

เอกสารเฉพาะที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
1. การตรวจ QMS เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ QM , QP FORM สำหรับกระบวนการที่จะทำ WORKSHOPตรวจประเมิน (ให้ใช้แฟ้มที่แจกจ่ายในแต่ละแผนก)
2. การตรวจ Process & Product เตรียมชุดPPAP ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ วันอบรมและแผนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
REMARK รายการที่ 1,2 ให้จัดเตรียม 6 ชุด ( 1ชุด=5คน )

Total Page Visits: 2207 - Today Page Visits: 1