Category Archives: ISO9001:2015,IATF16949:2016

หลักสูตร TPM For IATF 16949 : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

IATF 16949 พบว่าได้มีการให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM )

หลักสูตร MSA Attribute Gage R&R การวิเคราะห์ระบบการวัด สำหรับข้อมูลแบบนับ

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือข้อมูลนับ (Attribute) เช่น “สี, เนื้อ, ความเงา, ความเป็นประกาย, ตัวหนังสือ”

หลักสูตร Car writing : การเขียน CAR อย่างมีประสิทธิภาพ ISO 9001 : 2015 และ IATF 16949 : 2016

หลักสูตรนี้เข้าใจแนวความคิดของการเขียน CAR สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร APQP 2nd & Project Planning : การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และ การวางแผนโครงการ ด้วยเทคนิค PERT-CPM 2 วัน

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการวางแผนโครงการ Advance Product Quality Planning( APQP )2 nd & project planning ด้วยเทคนิค PERT-CPM

หลักสูตร Control Plan Or Quality Plan การพัฒนา แผนควบคุม หรือ แผนคุณภาพ

Control Plan คือสารสนเทศประเภทหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละกระบวนการเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุม และวิธีการควบคุม

หลักสูตร Quality Awareness & Control for Operators จิตสำนึก และ การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน

การทำให้พนักงานมีความตระหนักด้านคุณภาพ Quality Awareness และสามารถควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวังนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยการเริ่มที่การปรับทัศนคติ

หลักสูตร Core Tools IATF 16949 : 2016 เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 1วัน

Core Tools ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP ที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Auto Industry Action

หลักสูตร Core Tools IATF 16949 : 2016 เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 2วัน

บทนำ   มาตรฐาน IATF16949 เป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทค

หลักสูตร Core Tools IATF 16949 : 2016 เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 3วัน

หลักสูตร อบรม 5 Core Tools IATF 16949 มาตรฐาน IATF16949 เป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA

หลักสูตร 5 Principles for Problem Solving : 5หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ( Honda )

5P : เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) ที่ทาง ฮอนด้า ได้นำมาให้ผู้ส่งมอบใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งมอบของ ฮอนด้า ทั้งหมด ซึ่งองค์การสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในตัวมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique (1วัน)

กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D Approach – The Eight Discipline Approach หรือ Team Oriented Problem Solving (TOPS) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา

หลักสูตร SPC : Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ ( 1 วัน )

อบรม SPC , การประยุกต์ใช้ spc , SPC Training , อบรมหลักสูตร spc , ฝึกอบรม spc ,

หลักสูตร SPC : Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ ( 2 วัน ) เน้น Workshop

หลักสูตร SPC , อบรม SPC , การประยุกต์ใช้ spc , SPC Training , อบรมหลักสูตร spc ,

หลักสูตร MSA 4th : Measurement System Analysis การวิเคราะห์ระบบการวัด 1วัน

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร msa , อบรม MSA , คู

หลักสูตร MSA 4th : Measurement System Analysis การวิเคราะห์ระบบการวัด 2วัน เน้น Workshop

หลักสูตร msa , อบรม MSA , คู่มือ MSA 4th Edition , MSA Training , MSA

หลักสูตร FMEA AIAG & VDA : Process Failure Mode and Effects Analysis การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ 1 วัน

FMEA คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์คาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาจากประสบการณ์ในอดีตของทีมงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันให้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดขึ้นทำให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้น

หลักสูตร FMEA AIAG & VDA & CP : Process Failure Mode and Effects Analysis & Control Plan การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ของกระบวนการ และ แผนควบคุม 2วัน + Workshop

หลักสูตร อบรม FMEA AIAG & VDA FMEA หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis

หลักสูตร IQA ( Process Audit & Product Audit ) IATF 16949 : Internal Quality Audit IATF 16949 : 2016 การตรวจประเมินภายใน 1วัน เน้น Workshop

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมิน Process Audit & Product Audit และสามารถดำเนินการตรวจประเมิน

หลักสูตร IQA IATF 16949 : Internal Quality Audit IATF 16949 การตรวจประเมินภายใน เน้น Workshop

หลักสูตร internal audit iatf16949 , Internal Audit IATF 16949 , การตรวจประเมินภายใน internal audit , อบรม

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Requirements ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (2วัน)

หลักสูตร IATF 16949 Requirement , หลักสูตร IATF 16949 , อบรม IATF 16949 ออนไลน์ , อบรม

หลักสูตร IQA ISO 9001 : Internal Quality Audit For ISO 9001 : 2015 การตรวจประเมินภายใน (2D) เน้น Workshop

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011ของก และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะการดำเนินการตามระบบ ISO9001 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Process Approach & Risk Assessment การดำเนินการเชิงกระบวนการ และการประเมินความเสี่ยง สำหรับ ISO9001 , IATF16949 , ISO14001 , ISO45001

ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพื้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตร IQA ISO 9001 : Internal Quality Audit For ISO 9001 : 2015 การตรวจประเมินภายใน (1D)

เข้าใจขั้นตอนการ ตรวจประเมิน Audit ISO9001 ตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011ทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบ

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirements ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ 1D

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้ - เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารตามข้อกำหนด ISO9001 :2015