หลักสูตร Quality Awareness & Control for Operators จิตสำนึก และ การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน

บทนำ
ISO 8402 : คุณภาพ (Quality) : “Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear upon its ability to satisfy stated and implied needs”
คุณภาพ คือ คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งชนิดทีระบุโดยชัดแจ้ง(ทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)และชนิดที่มิได้ระบุไว้แต่ย่อมเป็นที่รู้ได้โดยนัย
การทำให้พนักงานมีความตระหนักด้านคุณภาพ Quality Awareness และสามารถควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวังนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยการเริ่มที่การปรับทัศนคติ Quality Awareness เพื่อ ทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ และทำความเข้าใจด้านหน้าที่งานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลว และช่วยกันในการพัฒนาวิธีการป้องกันสาเหตุนั้นไม่ให้เกิด


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้าน Quality Awareness และความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ รู้เหตุและผล จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ความคาดหวังของลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน
– ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
– ระดับผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ( มุมมอง PFMEA AIAG & VDA)
– ต้นทุนด้านความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
– Workshop
บทบาทหน้าที่ที่มีต่อการควบคุมคุณภาพ
– ทำความเข้าใจหน้าที่และสินค้าที่ผลิต
– วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลัก และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
– วิเคราะห์ขั้นตอนย่อย และ ปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน
– Workshop ( แบ่งกลุ่มย่อยตามกระบวนการ )
– การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ 4M และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
– การวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็น เพื่อทำให้เกิดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ดี
– Workshop
– การบ่งชี้ความล้มเหลวและสาเหตุของความล้มเหลว
– วิธีการป้องกันและการตรวจจับในปัจจุบัน
– การพัฒนาแนวทางการป้องกันสาเหตุของปัญหา
– Workshop
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 40% Workshop 60%

Total Page Visits: 1519 - Today Page Visits: 1