หลักสูตร TWI – JM : Job Method วิธีปรับปรุงงาน 2 วัน

บทนำ
Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้
ในสถานที่ทำงานของแต่ละองค์กรหรือกระบวนการ อาจมีปัญหาที่หน้างานแต่ต่างกับการประยุกต์ใช้ หลักการ 3J อาจมาความแตกต่างกัน

การพัฒนา “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods ทำให้หัวหน้างานสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดย
1. พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การทำงานโดย 5W1H และการรับรู้ปัญหาในการทำงาน
2. พัฒนาแนวคิดการปรับปรุงโดยหลักการ ECRS
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องมีในหัวหน้างานทุกคน
การพยายามค้นหาวิธีขจัดปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดปัญหาการศูนย์เสียเวลา วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ ลดความลำบากในการทำงานคือหน้าที่หนึ่งของหัวหน้างานเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “หัวหน้างานที่มีคุณค่าที่แท้จริง”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะการเลือกงานและการแยกงานเพื่อปรับปรุงงาน
2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและเกิดทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานตามหลักการ 5W1HและECRS
3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและมีทักษะการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน ขึ้นไป และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน  09.00-16.30

หัวข้ออบรม
บทนำ
– การปรับปรุงวิธีการทำงานคือทักษะสำหรับหัวหน้างาน
– ความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน
– ( Case Study ) ประกอบแผ่นทองแดง,ทองเหลือง
ทักษะการปรับปรุงงาน Job Methods
– แนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานตาม CARD JM
– การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุงงาน
– Workshop การเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
– หลักการแยกงานตามแนวทาง TWI
– Workshop การแยกงาน
– การวิเคราะห์การปรับปรุง โดย 5w 1h
– Workshop การวิเคราะห์ โดย 5w 1h
– การปรับปรุงโดยใช้ หลักการ E C R S
– Workshop การปรับปรุงตามหลัก E C R S
– การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
– Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
– การนำเสนอแนวคิดการปรับปรุง
– Workshop การนำเสนอแนวคิด
– ทดสอบการปรับปรุงงาน (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 2 วัน

Total Page Visits: 1417 - Today Page Visits: 1