Category Archives: HR

หลักสูตร Self Development to be a New Normal Manager การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น ผู้จัดการยุคใหม่

หลักสูตร เตรียมผู้บริหาร การก้าวมาเป็นผู้จัดการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ยิ่งต้องพัฒนาให้มากขึ้นทันกับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมสังคม

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข

การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข Happy Workplace & Work Life Balance แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

หลักสูตร HoRenSo การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HoRenSo Training คำที่ใช้ในระบบการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะยึดคำๆ นี้

หลักสูตร PMS : Performance management system การบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance management system เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร 5Q เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตร 5Q การพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างด้าน Q ทำให้คนทำงานได้เป็นอย่างดี ยังทำให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

หลักสูตร TWI – 3J พัฒนา ทักษะหัวหน้างาน

TWI Job Relations Job Methods Job Instruction หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรู้ด้านคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตร TWI – JM : Job Method วิธีปรับปรุงงาน 2 วัน

ทักษะการปรับปรุงงาน Job Methods ทำให้หัวหน้างานสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดยวิเคราะห์การทำงานโดย 5W1H และการรับรู้

หลักสูตร TWI – JI : Job Instruction วิธีการสอนงาน2 วัน

ทักษะการสอนงาน Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย

หลักสูตร TWI – JR : Job Relations วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน 2 วัน

TWI วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations JR การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ