หลักสูตร PMS : Performance management system การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บทนำ
ในสภาวะที่การแข่งขันในโลกธุรกิจมีสูงขึ้น เป้าหมายสำคัญขององค์กร คือ ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และอยู่รอดได้อย่างมั่นคงได้อย่างไร เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ คือ “ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน” (Performance Management system ) โดยหัวใจสำคัญของบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ การทำให้การทำงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล (People) ทีมงาน (Team) ไปจนถึงองค์กร (Corporate) มีความเชื่อมโยง สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งความสำคัญของการขับเคลื่อน ไม่ได้มีเพียงแค่ให้มีระบบ (System) เท่านั้น แต่จะทำให้เกิดการใช้งานโดยคน (People) ในองค์กรอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กลยุทธ์ หรือ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะทำให้บริษัทมีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน
ประโยชน์และความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (Performance Improvement)
2. เป็นตัวกำหนดการให้รางวัลตามความสามารถและผลสำเร็จ (Reward and Recognition)
3. เป็นเครื่องมือกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพ (Career growth) [ การเลื่อนขั้น การขยายขอบเขตความรับผิดชอบ โอนย้าย หรือลดตำแหน่ง ] 4. เพื่อกำหนดการพัฒนาและฝึกอบรม (Training & Development Planning)
การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ที่มาของตัวชี้วัด (KPI)
หัวหน้าต้องติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกน้องเป็นระยะใช้การสื่อสารสองทาง (2 way communication ) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้มีโอกาสพูด ให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องในประเด็นต่างๆในงาน เช่น การแก้ปัญหาที่พบในการทำงาน เป็นต้น รวมถึงการให้กำลังใจดังนั้นการติดตามงานที่ดีต้องเข้าใจถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของลูกน้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารหรือการติดตามอย่างเหมาะสม
Appraisal : การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินผลที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย (Target) ที่ได้พูดคุยและตกลงร่วมกันไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้ในการหาจุดพัฒนาปรับปรุง (Improvement point) และกำหนดเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายในรอบการประเมินผลถัดไป หรือนำไปใช้ในการพิจารณาให้รางวัลต่างๆ
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ หลักการ เครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบต่างๆในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 25-30 คน

กำหนดการอบรม
บทนำ
– แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติ ( PMS : Performance Management system)
– การบริหารผลการปฏิบัติงาน คืออะไร ?
– ประโยชน์และความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
– การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
– กระบวนการและขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานตาม
Concept PDCA
(1) Planning :
1.1 การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI & Target)
1.2 การกำหนดขีดความสามารถ (Competency)
♣ Workshop 1 : การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
– กระบวนการและขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานตาม
(2) Do : การทำงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย หรือขีดความสามารถ และการ Monitor & Coaching โดยหัวหน้างาน
(3) Check : การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal) หรือ การประเมินขีดความสามารถ (CA : Competency Appraisal)
(4) Action :
4.1 การFeedback ผลการปฏิบัติงาน หรือ ขีดความสามารถ
4.2 การนำผลประเมินฯ ไปใช้ในการให้รางวัล หรือการพัฒนา
♣ Workshop 2 : การ Feedback ผลการปฏิบัติงาน หรือขีดความสามารถ
– ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

รูปแบบการอบรม :
บรรยาย 70% , Work Shop 30%

 

Total Page Visits: 1939 - Today Page Visits: 1