หลักสูตร QCC Advisor การเป็น ที่ปรึกษา กิจกรรม QCC ( สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม )

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

แต่ในระหว่างการดำเนินงานจริงทีมงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในบางประเด็น หรือ อาจไม่มั่นใจในการดำเนินงาน หรือ ต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้องค์กรต้องมีการจัดบุคลากรที่คอยให้คำปรึกษากลุ่มในช่วงระหว่างการดำเนินงานแต่ปัญหาที่พบคือที่ปรึกษาเอง “ขาดความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรม” และ “ยังแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่ม โดยเป็นผู้ตัดสินใจแทนสมาชิก” ทำให้เกิดความล้มเหลวของการพัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้

“ ที่ปรึกษา QCC  (QCC Advisor ) ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจาก “หัวหน้างาน” คือ บุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะนำ มอบหมาย ติดตามงาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้คุณ ให้โทษ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำให้งานและลูกน้องดำเนินไปอย่าง ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น ที่ปรึกษา QCC  (QCC Advisor )บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา
– เฝ้าสังเกตการณ์ผลของการทำกิจกรรมกลุ่ม
– ให้คำ “แนะนำ” หรือความรู้อื่นๆ แต่ “ห้ามชี้นำ”
– ประเมินผลการดำเนินงานตามคำแนะนำ


“การให้คำปรึกษา” เป็นกระบวนการช่วยเหลือ (Helping Process) ให้บุคคลได้สำรวจตนเอง (Self-exploration) จนเกิดความเข้าใจตนเอง (Better understanding) และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม (Appropriate Action) เพื่อการแก้ปัญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริมมีความสามารถในการเป็น ที่ปรึกษา QCC  (QCC Advisor ) สามารถการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

ทบทวน QCC
– กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
– 7 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม QCC
– คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละประเภท
– Workshop ( ที่ปรึกษาแต่ละท่านอธิบายขั้นตอนQCCและเครื่องมือ )
– ความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชา
– บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
– คุณสมบัติของที่ปรึกษา QCC  (QCC Advisor)
การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจกรรม
– ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำ
– ขั้น 1 เริ่มต้นการให้คำปรึกษา
– ขั้น 2 การสำรวจปัญหา
– WORKSHOP การระบุและทำความเข้าใจปัญหา ( จากเคส )
– ขั้น 3 ทำความเข้าใจปัญหา
– ขั้น 4 ตั้งเป้าหมายและดำเนินการแก้ปัญหา
– WORKSHOP การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คำปรึกษา
– WORKSHOP การให้คำปรึกษากลุ่ม
– ขั้น 5 ยุติการให้คำปรึกษา
– WORKSHOP การติดตามผลการให้คำปรึกษา
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– Workshop จากเคสที่สถาบันจัดเตรียมให้เพิ่มบ่งชี้ วิเคราะห์ปัญหา และการให้คำปรึกษา ข้ามกลุ่ม

Total Page Visits: 1411 - Today Page Visits: 1