หลักสูตร SWOT ANALYSIS

บทนำ
ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและได้เปรียบคู่แข่ง “กลยุทธ์” ภายใต้ข้อจำกัดที่มี “SWOT” ซึ่งจะพบว่าการกำหนดแนวทางดำเนินงานจำเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งภายนอก และภายใน ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ให้ความสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณากลยุทธ์
กลยุทธ์ คือ “แนวทางการทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร” โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ว่าคือ “การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”


ภาพรวมกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร SWOT เข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของประเด็นที่ให้ความสนใจได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร SWOT สามารถนำข้อมูล SWOT วิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
บทนำ
– SWOT และ กลยุทธ์ คืออะไร?
– ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
SWOT
– ขั้นตอนในการวิเคราะห์ SWOT
– เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
– WORK SHOP
การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOT
– ประเภทของกลยุทธ์
– เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
– เทคนิคการประเมินเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์
– WORK SHOP
การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์
– แผนงาน คืออะไร
– องค์ประกอบของแผนงาน
– เทคนิคการวางแผน
– WORK SHOP
Q&A

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
– ทฤษฎี 40 Workshop 60

Total Page Visits: 18202 - Today Page Visits: 1