หลักสูตร Time Management การบริหารเวลา

บทนำ
การบริหารเวลา Time Management คนเราทุกคนวันหนึ่งมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงเท่านั้น เพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ 24ชั่วโมงทำให้เกิดประโยชน์แก่เรา แก่งาน แก่ที่ทำงานได้มากน้อยแค่ หากเราใช้เวลาที่มีค่ากับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เวลาเหล่านั้นก็จะสูญเสียไปโดยไม่สามารถเรียกย้อนกลับคืนมาได้

การบริหารเวลา Time Management คือการที่เราจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายในเวลาที่มีอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดและก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ความหมายของการบริหารเวลาสำคัญอย่างไร คือถ้าเราบริหารเวลาที่มีอยู่ภายใต้เวลาจำกัดนี้ให้ดีก็จะทำให้เรามีเวลาเหลือมากขึ้น

ประโยชน์ของการบริหารเวลา หากบุคคลใดมีการบริหารจัดการเวลาที่ดี ก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ดังนี้
1. สามารถทำภารกิจต่างๆ ที่ต้องการได้มากขึ้น
2. ผลสำเร็จของงานมีมากขึ้นและผลงานที่ได้มีคุณภาพ
3. การทำงานจะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
4. ความเสี่ยงจากการทำงานจะลดลง
5. มีเวลาให้กับบุคคลและกิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบได้มากขึ้น
6. ความเครียดลดลง สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น
7. มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าบ่นว่า“ไม่ค่อยมีเวลา” เพราะในแต่ละวันคุณมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าๆ กันกับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น คนรวยหรือคนจน คนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลว และหากคุณยังบอกว่า “ไม่มีเวลา” ย่อมแสดงให้เห็นว่าคุณไม่รู้จักการบริหารเวลา เพราะในความเป็นจริงทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ เพียงแต่ต้องมีการวางแผน และบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจดำเนินการได้ดังนี้

จัดทำแผนการบริหารเวลาและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
การวางแผนการบริหารเวลาต้องควบคู่กับการมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ เพราะหากคุณมีการวางแผนการบริหารเวลาที่ดีแต่ขาดความตั้งใจที่จะทำตามแผนนั้นความสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ การวางแผนการบริหารเวลาสามารถดำเนินการวางแผนได้ทั้งแผนระยะสั้น(เป็นวันหรือสัปดาห์) หรือแผนระยะยาว(เป็นเดือนหรือปีหรือมากกว่าหนึ่งปี) ก็ได้ แผนการบริหารเวลาที่ดีควรเริ่มจาก
1.1 กำหนดเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการ ควรมีความเฉพาะเจาะจง และไม่กว้างเกินไป หรือคลุมเครือ
1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการ
1.3 กำหนดรายละเอียดของภารกิจย่อย หรือกิจกรรมย่อยที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัตถุประสงค์
1.4 กำหนดเวลาที่ทำได้จริง การกำหนดเวลาหรือกำหนดเส้นตาย(Deadline) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เห็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการและกระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ
1.5 ตั้งใจและมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติตามแผนการบริหารเวลาดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งเวลาเหลือมากขึ้นเราก็สามารถเอาไปทำกิจกรรมที่เราพอใจหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้มากขึ้น ทำให้เราพบความสำเร็จที่เราต้องการได้มากขึ้น เป็นการลดความเครียดและความวิตกกังวลเพราะว่าเวลาที่เราทำงานไม่เสร็จมีงานค้าง ๆ มาก ก็จะเริ่มเกิดความเครียด ความวิตกกังวล เราใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้เวลาทำงานได้อย่างมีเป้าหมายมีแผนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นเรื่องของความสำคัญของ การบริหารเวลา Time Management
ข้อจำกัดด้านเวลามีผลกระทบกับการทำงาน
จัดลำดับความสำคัญของงานหรือภารกิจที่จะต้องทำ
ถ้าคุณหวังจะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ คุณต้องเขียนรายการภารกิจหรืองานต่างๆ (To Do List) ที่จะต้องทำลงไว้ แล้วจัดเรียงลำดับเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนอยู่บนสุด ตามด้วยเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เรื่องที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ และเรื่องที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ แล้วลงมือดำเนินการตามลำดับ หรือจัดลงในตารางจัดลำดับงานดังนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นและวิธีการในการบริหารเวลา
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดทักษะ สามารถวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
บทนำ
– หลักการและแนวคิดพื้นฐานการบริหารเวลา
– ความหมายของการบริหารเวลา
– ข้อจำกัดด้านเวลาที่มีผลกระทบต่อการทำงาน
– หลักและแนวคิดการบริหารเวลา
เทคนิคและวิธีการบริหารเวลา
– อุปสรรคสำหรับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
– ขั้นตอนการบริหารเวลา
– การจัดลำดับความสำคัญ
– Workshop
– การวางแผนการทำงานที่มีเวลาจำกัด
– Workshop
– เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลา Time Management
– การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
– ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารเวลา

Total Page Visits: 4924 - Today Page Visits: 19