หลักสูตร Six Sigma Green Belt – SSGB : การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ปฏิบัติ 8วัน

บทนำ

Sigma (s) คือ:
– อักษรกรีกตัวที่ 18
– เป็นสัญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
– เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล
– ค่าซิกม่ายิ่งสูงแสดงว่ามีความแปรปรวนของกระบวนการสูง ทำให้มีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในการยอมรับหรือในสเปคน้อยลง นั่นคือมีของเสียที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้น้อยลง
Six Sigma เป็นเครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย โดยชื่อของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma
การดำเนินกิจกรรมในองค์กรจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้คร่าวๆดังนี้

ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม Six Sigma จะมีหลักๆ 5 ขั้นตอนดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานตามหลักการ Six sigma ( ระดับ Six Sigma Green Belt – SSGB )

กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร และหัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
แผนการฝึกอบรม 8 วัน 09.00-16.30

หัวข้อฝึกอบรม
บทนำ
– ความผันแปรประเภทต่างๆ และผลกระทบของความผันแปร
– ภาพรวมของ Six Sigma และกระบวนการ DMAIC
– องค์กร Six Sigma และองค์กรทางธุรกิจ
Define phase
– การรับทราบถึงปัญหาและความเชื่อมโยง
– Project charter
– กลุ่มงาน Six Sigma
– Problem Statement, Baseline, Entitlement
– ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน Six Sigma
Measure phase
– Process mapping
– การระบุสาเหตุแหล่งผันแปร
– แผนภาพก้างปลา
– C&E Matrix
– FMEA สำหรับ Six Sigma
– การวิเคราะห์ระบบวัดทั้งสำหรับข้อมูลแบบผันแปรและข้อมูลแบบแอทตริบิว
– การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการทั้งสำหรับข้อมูลแบบผันแปรและข้อมูลแบบแอทตริบิว
Analyze phase
– แนวคิดพื้นฐานด้านสถิติ
– การวิเคราะห์ Multi-Vari
– การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง
– แนวคิดด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
– การทดสอบค่ากลางของ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2-sample t test)
– การทดสอบค่ากลางด้วยการวิเคราะห์ ความผันแปร หรือ ANOVA
– การทดสอบสัดส่วนของเสียของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
– การทดสอบสัดส่วนของเสียสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป
– Simple Linear Regressing analysis
– Correlation analysis
Improve phase
– ตัวแบบปัญหาเรื้อรังและแนวคิดของมาตรการตอบโต้ (Countermeasure)
– หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment – DOE)
– General Full Factorial Design
– General Full Factorial Design (ต่อ)
– 2^k Factorial Design
– WHY-WHY Analysis
Control phase
– หลักการพื้นฐานของ Statistical Process Control (SPC)
– Out-of-Control Action Plan (OCAP) สำหรับการใช้งาน SPC
– Control chart สำหรับข้อมูลแบบ Variable
– Control chart สำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
– Human error และการจัดการด้วยเทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Mistake-proof)
– การควบคุมด้วยสายตา
– แผนการควบคุมกระบวนการสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐาน

รูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตร Six Sigma Green Belt
• บรรยาย , Workshop , ให้คำปรึกษา
• การฝึกอบรม หลักสูตร Six Sigma Green Belt การบรรยายแต่ละประเด็นสำคัญกำหนดเป็น 2 ครั้งต่อเนื่องกัน และการบรรยายระหว่างประเด็นสำคัญควรห่างกันประมาณ 1 เดือน

Total Page Visits: 2127 - Today Page Visits: 1