หลักสูตร Cost reduction Techniques เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน

บทนำ
การทำธุรกิจมีเป้าหมายหนึ่งเดียว ที่ทุกองค์กรคาดหวัง คืออัตราผลกำไรที่สูงและต่อเนื่อง จึงทำให้ทุกองค์กรต้องควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวแปรของผลกำไรนั้นคือ ยอดขาย และต้นทุนการผลิตและบริการ การทำให้เกิดยอดขายที่สูงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาขาย จำนวนการขาย ความต้องการของลูกค้า/ตลาด ฯลฯ องค์กรใดที่สามารถตอนสนองความต้องการของลูกค้าได้องค์กรนั้นก็จะเป็นผู้ขาย

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต

หนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจที่จะซื้อขายซึ่งอาจไม่ใช้เหตุผลแรก นั้นคือเรื่องของราคา บริษัทใดสามารถเสนอราคาได้ต่ำโดยสามารถคงคุณภาพได้องค์กรนั้นก็จะได้เปรียบ
การลดต้นทุนโดยส่วนใหญ่จะพยายามที่จะปรับปรุงลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป “ ไม่ใช่การไปตัดกำไร เพราะจะทำให้ผลตอบแทนของบริษัทต่ำลงจนทำให้องค์กรอยู่ไม่รอด” ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนจึงจำเป็นต้องทราบให้ได้ว่าองค์กรตนเองมีต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตและบริการอะไรบ้าง

โดยในขั้นตอนแรก ลดต้นทุนการผลิต คือ ที่หลายองค์กรทำคือตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป ( เป็นวิธีปรับปรุงที่ไม่ใช้ต้นทุนการดำเนินงาน และ สามารถทำได้รวดเร็ว )
หลังจากนั้นดำเนินกิจกรรมปรับปรุงเพื่อ ลดต้นทุนการผลิต Reduction Cost  ที่ไม่สามารถตัดได้ แต่จะได้ผลผู้ดำเนินการต้องทราบสาเหตุแหล่งที่มาที่ทำให้เกิดต้นทุนเช่น จากความสูญเปล่า 7 ประการ
เช่น การรอคอยเกิดจากการที่เครื่องจักร หรือพนักงานหยุดการทำงานเพราะต้องรอคอยบางปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตเช่น การรอวัตถุดิบ การรอคอยเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง การรอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
สาเหตุ
– วิธีการทำงานของแต่ละกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน
– ใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรนาน
– ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่ำ
แนวทางแก้ไข
– ปรับการไหลของงาน (Synchronize workflow) ให้สอดคล้องกับกระบวนการเพื่อลดปัญหาในการรอคอย
– จัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร
– มีการวางแผนการผลิตและการควบคุมการไหลเวียนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ
– ปรับปรุงวิธีการทำงาน
– ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร SMED

ความสูญเสีย 16 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการของตนและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

วัตถุประสงค์
– ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจโครงสร้างต้นทุนของการผลิตและบริการและสามารถจำแนก เก็บข้อมูล แสดงผลและวิเคราะห์ต้นทุน
– ทำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเครื่องมือและสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการ ลดต้นทุนการผลิต Reduction Cost แต่ละประเภทได้

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
บทนำ

– เป้าหมายธุรกิจและกฎของการทำธุรกิจ
– ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
– ประเภทต้นทุน และรายละเอียดต้นทุน
– วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน
– การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการผลิต
– Workshop วิเคราะห์ต้นทุน
สาเหตุและวิธีการ ลดต้นทุน การผลิต Reduction Cost 
– ต้นทุนจากความสูญเปล่า 7 ประการ
– วิธีการลดต้นทุนสูญเปล่า 7 ประการ
– ต้นทุนจากความสูญเสีย 16 ประการ
– วิธีการลดต้นทุนความสูญเสีย 16 ประการ
– Workshop นำเสนอประเด็นปัญหาที่มีในกับกระบวนการของตนและผลกระทบที่มีต่อต้นทุนพร้อมระบุแนวทางการ เทคนิคการ ลดต้นทุน การผลิต Reduction Cost

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย และ กิจกรรมกลุ่ม

Total Page Visits: 1503 - Today Page Visits: 1