หลักสูตร JSA : Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นเทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำ งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดย การวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน และ พัฒนาวิธีการป้องกันแก้ปัญหาอันตรายนั้นไม่ให้เกิดขึ้น

Job Safety Analysis โดยหลักการของขั้นตอนการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมี 4 ขั้นดังนี้ 1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการ วิเคราะห์ 2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน 3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน 4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
– เพื่อทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสียงรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคต
– เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการ JOB SAFETY ANALYSIS

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
Job Safety Analysis
– ประโยชน์ของ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
– ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และ Form JSA
1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์
2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
– WORKSHOP
3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน
4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
– WORKSHOP
– การนํา Job Safety Analysis ที่พัฒนาแล้วไปใช้
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%
– ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรม  Job Safety Analysis
– สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

Total Page Visits: 3104 - Today Page Visits: 1