Category Archives: ISO14001:2015 , ISO45001:2018

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินคาร์บอนฟ

หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

บทนำ หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน พลังงานเป็

หลักสูตร CCCF : COMPLETELY CHECK COMPLETELY FIND OUT การตรวจสอบและการค้นหาแบบสมบูรณ์พร้อมทั้งกำจัดอย่างสมบูรณ์

Completely Check Completely Find out : CCCF เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากอันตรายโดยการค้นหาและประเมินอันตราย

หลักสูตร RoHS 2.1 & REACH การควบคุมสารต้องห้าม

การควบคุมสารต้องห้าม ( RoHS v.2.1 And REACH ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

หลักสูตร RoHS 2.1 , ELV & REACH การควบคุมสารต้องห้าม

RoHS เป็นระเบียบการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป

หลักสูตร RoHS 2.1 , WEEE & REACH การควบคุมสารต้องห้าม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมสารต้องห้าม ( RoHS v.2.1, WEEE And REACH )

หลักสูตร RoHS 2.1 , ELV , WEEE & REACH การควบคุมสารต้องห้าม

เข้าใจระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและขึ้นทะเบียนสารเคมีตามระเบียบการของ RoHS v.2.1 , ELV WEEE And REACH

หลักสูตร Energy Conservation Awareness จิตสำนึกการ อนุรักษ์พลังงาน ในองค์กร

จิตสำนึก อนุรักษ์พลังงาน ในองค์กรจะเน้นการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ตระหนักถึงการการใช้งานรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีการ

หลักสูตร Safety Awareness with in Organization จิตสำนึก ความปลอดภัย ในองค์กร

ทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัย สาเหตุ และผลกระทบของอุบัติเหตุและมี จิตสำนึกความปลอดภัย ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตร Environmental Awareness with in Organization จิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อม ในองค์กร

สร้าง จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์กรและการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จนถึงสามารถนำเสนอแนวคิดการจัดการที่เหมาะสม

หลักสูตร Waste and Hazardous Waste Management การจัดการขยะ และ ของเสียอันตราย

การจัดการขยะ และของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management) ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและหลักการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร JSA : Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นเทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำ งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดย การวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน

หลักสูตร BBS : Behavior-based safety การสร้างพฤติกรรม ความปลอดภัย

BBS ย่อมาจาก Behavior Based Safety ใช้หลักการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ในการศึกษาว่าทำไม คนถึงแสดงพฤติกรรมความปลอดภัยออกมาเป็นการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร KYT : KIKEN YOCHI TRAINING การหยังรู้ระวังภัย

KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training โดย “Kiken” แปลว่า อันตราย “Yoshi” แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ “Training” แปลว่า

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของลูกจ้าง ทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย

“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1)

หลักสูตร MSDS : Material Safety Data Sheet เอกสารข้อมูล ความปลอดภัย สารเคมี

Safety Data Sheet (SDS) หรือในบางครั้งเรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) ซึ่งในแต่ละประเทศอาจใช้ชื่อแตกต่างกัน คือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้

หลักสูตร Occupational Health and Safety law For ISO 45001 กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO45001

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO45001 Occupational Health and Safety law For ISO 45001

หลักสูตร Internal Audit ISO 45001 : 2018 การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (1 วัน)

การตรวจติดตามภายใน ISO45001:2018 ( Internal Audit ISO45001:2018 ) สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบ ISO45001

หลักสูตร Internal Audit ISO 45001 : 2018 การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (2 วัน)

การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 ( Internal Audit ISO 45001:2018 ) สามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะ

หลักสูตร Occupational Safety And Health Risk Assessment ISO 45001 : 2018 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Safety And Health Risk Assessment ISO 45001:2018

หลักสูตร ISO 45001 : 2018 Requirements : Occupational Health and Safety Management Standard ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2วัน ( เน้น Workshop เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง )

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO45001:2018 Occupational Health and Safety Management Standard และการประยุกต์ใช้

หลักสูตร ISO 45001 : 2018 Requirements ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ISO 45001 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระนี้โดยการจัดหากรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานลดความเสี่ยงในที่ทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลักสูตร Environmental law For ISO 14001 : กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

สามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental law อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร

หลักสูตร Environmental Aspect Identification for ISO 14001 : 2015 การประเมินประเด็นปัญหา สิ่งแวดล้อม

หัวใจของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการระบุ ประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ( Significant environmental aspects ) หากระบุถูกต้องระบบ EMS จะช่วยท่านในการทำให้องค์กรได้รับประโยชน์

หลักสูตร IEA ISO14001 : 2015 : Internal Environmental Audit การตรวจประเมินภายใน (2วัน)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมิน ISO14001 ตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011 และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบ ISO14001 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร IEA ISO14001 : 2015 : Internal Environmental Audit การตรวจประเมินภายใน (1วัน)

เข้าใจขั้นตอนการ Audit ISO14001 ตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011 และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ISO 14001 : 2015 Requirements ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 1วัน

ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ในการยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ISO 14001 : 2015 Requirements ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 2วัน ( Workshop )

ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ในการยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฉบับนี้มีเจตนาให้องค์กรนำไปใช้ในการแสวงหาวิธีการจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร Process Approach & Risk Assessment การดำเนินการเชิงกระบวนการ และการประเมินความเสี่ยง สำหรับ ISO9001 , IATF16949 , ISO14001 , ISO45001

ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพื้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย