หลักสูตร Machine Breakdown Analysis การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร

บทนำ
ในปัจจุบันเครื่องจักรได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่าจำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีจะทำให้เครื่องจักรมีการขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า
ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาขึ้นมาแต่ละช่วงเวลาดังนี้
เวลาที่เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนดพบว่าช่างซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถในการซ่อมให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็พบว่าบ่อยครั้งปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลาดังกล่าวในลักษณะเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่หายเนื่องจากขาด การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร Machine Breakdown Analysis
สาเหตุเนื่องมาจากก่อนการซ่อมเครื่องจักร ขาดการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และสาเหตุที่เป็นต้นตอในการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการซ่อม และหลังการซ่อมก็ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร Machine Breakdown Analysis สำรวจสภาพและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) และสามารถ นำมากำหนดใช้กับเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหันได้

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง และใช้เครื่องจักร หัวหน้างาน วิศวกร ผู้ที่สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม  1 วัน 09.00-16.30
หัวข้อสัมมนา

– ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
– โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
– การแบ่งระดับของเครื่องจักร (Rank)
– ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา MTBF & MTTR
– การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา
– การฟื้นฟูสภาพเสื่อม สร้างสภาพพื้นฐานกำจัดสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ การเสื่อม
– การปรับปรุงจุดอ่อน และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน
– การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (TBM)
– การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (CBM)
– หลักการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา
– ความเข้าใจของสภาพเครื่องจักร (Machine – Component- part)
– การวิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรเสียก่อนเวลาโดย Why Why analysis , PM Analysis
– กำหนดวิธีการบำรุงรักษา (PM)
– การติดตามและตรวจสอบผล (Daily-Weekly-Monthly)
– การสร้างมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำของเครื่องจักร
– Workshop
– Q & A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 40% Workshop 60%

Total Page Visits: 1642 - Today Page Visits: 1