หลักสูตร Project Management การบริหารโครงการ 2 วัน

บทนำ
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนคืองานที่ต้องทำเป็นประจำ กับงานที่ทำขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ มีต้นทุน และคุณภาพ ที่ต้องการเฉพาะเจาะจง

ซึ่งงานที่กล่าวมานั้นบางองค์กรก็เป็นผู้ดำเนินการเอง บางองค์กรก็ให้ผู้รับจ้างช่วงเป็นผู้ดำเนินการให้ เช่น งานซ่อม สร้าง ต่างๆ ซึ่งผู้ดำเนินการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะนี้ มักอาศัยประสบการณ์ การทดลองทำ ตามความคืบหน้า และสภาพปัญหาที่เจอในแต่ละช่วงทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบไม่ทันตามกำหนด คุณภาพไม่สอดคล้องกับที่ต้องการ และต้นทุนการดำเนินงานที่บานปลาย ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ดำเนินการในโครงการนั้นๆ


การบริหารโครงการ Project Management หมายถึง กระบวนการในการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความพิเศษและไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์หรือแนวทางที่มีความแตกต่างออกไปจากการบริหารงานประจำหรือการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบด้าน “งบประมาณ เวลา และคุณภาพ” ที่กำหนด เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการ
• มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว (Unique) ประกอบด้วยกระบวนการ และกิจกรรมที่ไม่สามารถทำซ้ำได้
• มีระดับของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงานอยู่จำนวนหนึ่ง
• สามารถคาดหมายผลลัพธ์ที่จะส่งมอบได้ในเบื้องต้น
• มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นโครงการและสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน
• บุคลากรอาจได้รับการมอบหมายเป็นการชั่วคราว
• อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการที่นาน
วงจรการพัฒนาโครงการ
ใน การบริหารโครงการ Project Management ส่วนที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของ การวางแผนโครงการ project planning ซึ่งเป็นการศึกษารายละเอียดของงาน การจัดทำแผนหลักและแผนย่อยในแต่ละส่วนงานเพื่อเป็นตัวกำหนดทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องของงาน กำหนดระยะเวลาและวิธีการ ต่างๆซึ่งในการดำเนินงานจะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ใน การวางแผนโครงการ project planning มีมากมายหนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ PERT-CPM และผังลูกศรเพื่อใช้ในการแสดงความสัมพันธ์และหาค่าเวลาต่างๆเพื่อใช้ใน การบริหารโครงการ Project Management
แล้วนำผลที่ได้มาจัดทำแผนการดำเนินงาน
ในบางกรณีเมื่อวางแผนเสร็จสิ้นอาจพบว่าระยะเวลาที่ใช้อาจเกินกำหนดที่ต้องการดังนั้นผู้วางแผนต้องมีความเข้าใจกับหลักการเร่งรัดโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการใน การบริหารโครงการ Project Management จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน 09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
แนวคิดและหลักการ
– ความหมายและลักษณะของโครงการ
– ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
– ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโครงการ Project Management และบริหารงานปกติ
– วงจรการพัฒนาโครงการ
การวางแผนบริหารโครงการ
– ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
– กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
– ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ (WBS)
– จัดองค์กรและและทีมงาน
– กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
– จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
* การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการ โดยเทคนิคPERT / CPM
* การหาค่า ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
– การจัดทำแผนโครงการ
การเร่งรัดโครงการ (crashing project)
– การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
– วัตถุประสงค์/เครื่องมือสำหรับการบริหารควบเสี่ยง
– ขั้นตอนการการบริหารความเสี่ยง
– การประเมินความเสียง
– การติดตามการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล
– การประเมินภาพรวมโครงการ
การปิดและประเมินผลโครงการ
– ขั้นตอนการปิดโครงการ
– จัดทำรายงานปิดโครงการ
แนะนำISO 10006 การบริหารโครงการ Project Management

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 40% Workshop 60%
– ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยหลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมใน การบริหารโครงการ Project Management ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร
– จำนวน 4-6 กลุ่ม ไม่จำกัดคนในแต่ละกลุ่มแต่ต้องมีความรู้ในโครงการนั้นๆ

Total Page Visits: 1849 - Today Page Visits: 1